Maisto pramonės reguliavimo aktai

Skambinkite mums telefono numeriu +37052595443  arba susisiekite su mumis

Kenkėjų kontrolės įstatymai maisto pramonėje

Teisės aktai ir direktyvos apibrėžia ir nurodo reikalavimus, pritaikytus maisto pramonei ir produktams, todėl labai svarbu, jog įmonės imtųsi atitinkamų veiksmų, padedančių užkirsti kelią kenkėjų plitimui. Tai – prevencijos priemonės, ankstyvas kenkėjų aptikimas ir jų kontrolės priemonių taikymas.

UAB „Dezinfa“ kenkėjų kontrolės ekspertai - profesionalus partneris, veiklą vykdantis laikantis vidaus kokybės vadybos standartų, daug dėmesio skiriantis klientų poreikiams ir tesės aktais numatytų įsipareigojimų vykdymui.

Daug įmonių kreipiasi į UAB „Dezinfa“ norėdami, jog padėtumėme kontroliuoti kenkėjus, taikydami geriausius praktinius sprendimus, vadovaudamiesi higienos ir techninius reikalavimus reglamentuojančiais teisiniais aktais.

Teisiniai aktai

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. V-327 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 90:2011 „Dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos bendrieji saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 45-2113 );
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. V-974 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-55 „Dėl privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 130-6583);
 • Lietuvos Respublikos Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas (Žin., 1996, Nr. 104-2363);
 • Lietuvos Respublikos Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2225);
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 691 „Dėl kenkėjų naikinimo kokybės bei efektyvumo įvertinimo metodikos patvirtinimo" (Žin., 2002, Nr. 8-300);
 • Lietuvos Respublikos Maisto įstatymas (Žin., 2000, Nr. 32-893);
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“ (Žin. 2005, Nr. 110-4023);
 • Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15d. įsakymu Nr. B1-527 patvirtinti Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimai (Žin., 2008, Nr. 123-4693).
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. 421 „Dėl biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2002, Nr. 87-3760);
 • ES teisės aktai, reglamentuotantys Biocidinių produktų autorizacijos liudijimų ir lygiagrečios prekybos leidimų išdavimo tvarką;
 • Lietuvos Respublikos Augalų apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 90-2013);
 • Lietuvos Respublikos Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 36-987);
 • Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 3D-564 „Dėl augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAR, 2014-05-29, Nr. 5816);
 • Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 3D-564 „Dėl augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAR, 2014-05-29, Nr. 5816);

Mūsų specialistai gali Jums patarti opiausiais klausimais: kokias gamybos ir sandėliavimo priemones, sudėtyje neturinčias toksiškų preparatų pasirinkti, kokių kenkėjų naikinimo priemonių naudojimas leidžiamas, kurios iš jų žalingos sveikatai ir produkcijai.  

Skambinkite telefono numeriu +37052595443 ir mūsų specialistai, paruošti darbui žemės ūkio sektoriuje, atsakys į Jums rūpimus klausimus.